Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Bibliografia został podzielony na dwie części. 

Pierwsza zatytułowana Skoworoda rejestruje wszystkie znane dzieła Hrohorija Skoworody zachowując tradycyjny podział: poezje; bajk; traktaty, dialogi, przypowieści; przekłady; teksty różnego charakteru; listy. 

Druga część Prace stanowi cyklicznie aktualizowaną bibliografię prac ułożonych chronologicznie, która zawierać będzie wszelkiego rodzaju teksty – naukowe, literackie, popularyzatorskie. W miarę możliwości rejestrowane będą również prace, zawierające wzmianki na temat życia i twórczości Skoworody.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliografia prac skoworodoznawczych opublikowanych w Polsce

1874 

Kirkor A., O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich. Odczyty publiczne w Muzeum Techniczno-Przemysłowem w Krakowie, Kraków 1874 (o Skoworodzie patrz s. 60). 

1892 

Franko I., Charakterystyka literatury ruskiej XVI-XVIII w., „Kwartalnik Historyczny” R. 6, z. 4, 1892, s. 693-727 (o Skoworodzie patrz s. 725). 

1899 

Jabłonowski A., Akademia Kijowsko-Mohilańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacyi zachodniej na Rusi, Kraków 1899-1900 (o Skoworodzie patrz s. 234). 

1912 

Tretiak J., Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii brzeskiej, Kraków 1912 (o Skoworodzie patrz s. 280-281). 

1921 

Возняк М., Історія української літератури, т. 2: Віки XVI-XVIII, ч. 1, Львів 1921, (o Skoworodzie patrz s. 129, 306). 

1922 

 • Возняк М., Грицько Сковорода – славний український мудрець (1722-1794), Львів 1922. 
 • Возняк М., Мандрований філософ, [w:] M. Возняк, Старе українське письменство. Вибір для середніх шкіл, Львів 1922, s. 402-407, 429. 

1923 

 • Ерн В., Життя і особа Григорія Сковороди. Переклад з московської мови Е. Маланюка. Благодійне Видавниче Товариство „До Світла”, Skalmierzyce 1923.  
 • Заїкин В. Recenzja: Ерн В., Життя і особа Григорія Сковороди. Переклад з московської мови Е. Маланюка, „Трибуна України”, Варшава, ч. 2-3, квітень-травень 1923, s. 80-81. 
 • Дорошенко Д. Recenzja: Ерн В., Життя і особа Григорія Сковороди. Переклад з московської мови Е. Маланюка, „Релігійний Науковий Вістник”, Щипйорно 1923, № 9-10, s. 57-60. 

1924 

 • Возняк М., Той, що його світ ловив, та не спіймав. Писання Грицька Сковороди. Сковородина філософія, [w:] M. Возняк, Історія української літератури, т. 3: Віки XVI-XVIII, ч. 2, Львів 1924, s. 77-94. 
 • Котович А., Григорій Савич Сковорода. Український філософ XVIII ст., Львів 1924. 
 • Література про Сковороду, зібрав Л., [w:] A. Котович, Григорій Савич Сковорода. Український філософ XVIII ст., Львів 1924, s. 47-48. 

1925 

 • Грушевський М., З історії реліґійної думки на Україні, Львів 1925 (o Skoworodzie patrz s. 116, 119-127, 128-133, 136, 138). 
 • Єфремов С., Сковорода на тлі сучасності, [w:] Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Праці фільольоґічної секції, т. 141-143, Львів 1925, s. 1-10. 
 • Пелех П., З життя і творчості Сковороди, [w:] Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Праці фільольоґічної секції, т. 136-137, Львів 1925, s. 139-157. 

1927 

 • Заїкин В., Нові праці про українського релігійного мислителя Гр. Сковороду, „Елпіс” 1927, № 2, s. 180-191. 
 • Mirczuk I., O słowiańskiej filozofji. Próba charakterystyki, „Przegląd Filozoficzny” T. 30, 1927, z. 2-3, s. 117-135 (o Skoworodzie na s. 123-125, 132-133). 

1928 

 • Mirczuk I., Filozofja słowiańska, „Przegląd Filozoficzny” T. 31, 1928, z. 1-2, s. 34-36 (o Skoworodzie na s. 35). 
 • Mirczuk I., Filozof ukraiński H. Skoworoda, „Przegląd Filozoficzny” T. 31, 1928, z. 1-2, s. 60-62. 

1929 

 • Єрофеїв І.Ф., Паніванівська леґенда про Г.С. Сковороду, [w:] Матеріали до етнології і антропології, т. 21-22, ч. 1, Львів 1929, s. 215-217. 
 • Олянчин Д., Відповідь Д. Чижевському, „Нова Зоря”, Львів, ч. 65, 8 вересня 1929. 

1930 

 • Залозецький В., Сковорода в освітленні новіщої німецької літератури, [w:] Записки Чина Св. Василія Великого, т. 3, ч. 3-4, Жовква 1930, s. 614-623. 
 • Чижевський Д., Фільософічна метода Сковороди, [w:] Ювілейний збірник на пошану акад. Кирила Студинського. Праці фільольоґічні, ч. 1, Львів 1930, s. 145-171.
 • Łepki B., Zarys literatury ukraińskiej. Podręcznik informacyjny, Warszawa–Kraków 1930 (o Skoworodzie patrz s. 185-186). 
 • Ulwański J., Filozofja G.S. Skoworody, „Kwartalnik Filozoficzny” T. 8, 1930, s. 194-244. 

1931 

 • Олянчин Д., З приводу праці про Г. Сковороду. Кілька слів відповіди д-р В. Залозецькому, [w:] Записки Чина Св. Василія Великого, т. 4, ч. 1-2, Жовква 1931, s. 330-332.1932 
 • Скитський Д. [Dmytro Kozij], Нова праця про фільософію на Україні, Recenzja: Чижевський Д., Нариси з історії фільософії на Україні. Прага 1931, „Діло”, Львів, ч. 35, 18 лютого 1932, s. 2. 

1933 

 • Łepki B., Literatura ukraińska, [w:] Wielka literatura powszechna, t. 4, Warszawa 1933, s. 519-538 (o Skoworodzie patrz s. 525). 
 • Mazur Z., Grzegorz Skoworoda (1722-1794), „Biuletyn Polsko-Ukraiński” R. 2, 1933, nr 32, s.1-3.

1934 

 • Чижевський Д., Фільософія Г. С. Сковороди, Варшава 1934.  
 • E.K. [Edward Kark], Jeszcze o Grzegorzu Skoworodzie, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” R. 3, 1934, nr 42(77), s. 9. 
 • Mazur Z., Ukraiński Jean Jacques Rousseau, „Kurjer Poranny” Warszawa 1934, 12 X. 

1935 

Бурґгардт, О., Recenzja: Чижевський Д., Фільософія Г. С. Сковороди, „Вістник”, Львів, кн. 3, березень 1935, s. 236-237. 

1936 

Козій Д., Recenzja: Чижевський Д., Фільософія Г. С. Сковороди, „Наша Культура”, Варшава, кн. 3, березень 1936, s. 237-238.  

1937 

Чижевський Д., Замітки до творчости Сковороди, як поета, [w:] Науковий збірник Професорові Докторові Іванові Огієнкові в тридцяту річницю Його наукової та громадської праці, Варшавa 1937, s. 172-189. 

1938

Івченко М., Напоєні дні: Оповідання про Григорія Сковороду, Львів 1938. 

1939

Jastrzębiec-Kozłowski Cz., Grzegorz Skoworoda, myśliciel ukraiński, „Problemy Europy Wschodniej” 1939, nr 2, s. 120-128; nr 3, s. 185-194. 

1956 

Zwoliński P., Rozwój języka ukraińskiego od XIV do XVIII wieku, [w:] T. Lehr-Spławiński, P. Zwoliński, S. Hrabiec, Dzieje języka ukraińskiego w zarysie, Warszawa 1956, s. 27-46 (o Skoworodzie patrz s. 46). 

1961 

Sidorenko H., Zarys wersyfikacji ukraińskiej, Wrocław 1961 (o Skoworodzie patrz s. 40-41). 

1962 

Jakóbiec M., Literatury słowiańskie. Zarys dziejów. Przewodnik tematyczny, Wrocław 1962 (o Skoworodzie patrz s. 15-16). 

1963 

Literatura ukraińska. Wypisy, red. M. Jakóbiec, T. Hołyńska-Baranowa, Warszawa 1963 (o Skoworodzie patrz s. 57-58). 

1966 

E.Ł. [Eustachy Łapski] Skoworoda Hryhorij, [w:] Mały słownik pisarzy europejskich narodów ZSRR, red. A. Barszczewski, Warszawa 1966, s. 255. 

1970 

 • Łużny R., Zarys dziejów literatury ukraińskiej, [w:] Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, red. M. Karaś, A. Podraza, Kraków 1970, s. 355-403, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, t. 247, z. 32 (o Skoworodzie patrz s. 376-378). 
 • Witkowski W., Język ukraiński, [w:] Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, Kraków 1970, s. 325-354, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, t. 247, z. 32 (o Skoworodzie patrz s. 344). 

1972 

 • Бучило Л., Філософія Григорія Сковороди, „Наша культура” 1972, № 12(176), s. 11-13. 
 • Лесів М., Мова творів Григорія Сковороди, „Наша культура” 1972, № 12(176), s. 6-7, 10-11. 
 • Неуважний Ф., Сковорода – наш сучасник, „Наша культура” 1972, № 12(176), s. 1-5. 
 • Середницький А., Григорій Сковорода в Польщі, „Наша культура” 1972, № 12(176),  s. 5-7. 
 • Dracz I., Skoworoda i Szewczenko, z ukraińskiego przeł. H. Kożuszko, Український календар 1972, Варшава 1972. 
 • Iwanio I., Szynkaruk W., Wielki ukraiński humanista i filozof. W 250 rocznicę urodzin Grigorija Skoworody, przeł. J. Stawiński, „Studia Filozoficzne” 1972, nr 11-12, s. 41-55. 
 • Jubileusz Grigorija Skoworody, „Literatura Radziecka” 1972, nr 7, s. 178-179. 
 • Skoworoda Hryhorij, [w:] Mały słownik pisarzy świata, red. K. Hanulak, H. Olszewski, wyd. II, Warszawa 1972, s. 456. 
 • Witkowski W., Czy Skoworoda pisał mieszaniną języka starocerkiewnego, rosyjskiego i ukraińskiego?, „Slavia Orientalis” R. 21, 1972, nr 4, s. 399-412. 

1973 

M.Ł. (Łesiów M.), Za Bugiem (Hryhorij Skoworoda), „Kamena” 1973, nr 1, s. 2. 

1974 

Łużny R., Recenzja książki: Л. Махновець, „Григорій Сковорода”, Київ 1972, ss. 254, „Slavia Orientalis” 1974, nr 3, s. 382-384. 

1975 

Kunińska J., Kuniński M., Recenzja tomu „Від Вишенського до Сковороди”, Kijów 1972, „Slavia Orientalis” 1975, nr 3, s. 373-378. 

1977 

 • H. Skoworoda, - nota biograficzna, [w:] Antologia poezji ukraińskiej, Warszawa 1977, s. 1026-1027. 
 • Kozak S., Nieuważny F., Wprowadzenie, [w:] Antologia poezji ukraińskiej, Warszawa 1977, s. 6-35 (o Skoworodzie patrz s. 9). 

1978 

Kozak S., U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie, Wrocław 1978 (o Skoworodzie patrz s. 81, 83, 84, 92, 131). 

1979 

Nieuważny F., Tradycje Hryhorija Skoworody we współczesnej poezji ukraińskiej, [w:] Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, poświęcone VIII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Zagrzebiu, kom. red. M. Jeżowa [et al.], Warszawa 1979, t. 4, s.107-113.  

1981 

Tyczyna P., Monolog Skoworody (fragment nieukończonego poematu), przeł. J. Łobodowski, „Kultura” 1981, nr 6(405), s. 49-51. 

1983 

 • Łużny R., Oświeceniowe antynomie światopoglądowe na Ukrainie, w Rosji i w Polsce, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6: literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, Warszawa 1983, s. 301-312 (o Skoworodzie patrz s. 309-311). 
 • Łużny R., Teodycea Hryhorija Skoworody na tle słowiańskiej myśli religijnej okresu oświecenia [w:] Studia slavica in honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch. Festgabe zum 65. Geburtstag, Vol. 2, hrsg. von G. Friedhof, P. Kosta, M. Schütrumpf, München 1983, s. 98-108. 

1985 

 • Łużny R., Grzegorz Skoworoda, czyli sacrum w literaturze Ukraińców, „Znak” R. 37, 1985, nr 367(6), s. 66-81. 1989 
 • Jakóbiec M., Literatura ukraińska, [w:] Dzieje literatur europejskich, t. 3, cz. 1, red Wł. Floryan, Warszawa 1989, s. 453-626 (o Skoworodzie patrz s. 482-484). 

1993 

 • Łużny R., Grzegorza Skoworody, ostatniego przedstawiciela wschodniosłowiańskiego baroku „poesis sacra”, „Przegląd Humanistyczny” R. 37, 1993, nr 4(319), s. 93-98. 
 • Mokry W., Akademia Kijowsko-Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej, red. R. Łużny, W. Mokry, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” T. 1-2, 1993 (o Skoworodzie patrz s. 32-36). 
 • Nieuważny F., O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Białystok 1993 (o Skoworodzie patrz s. 7, 8, 12, 30, 67, 106, 108, 112, 115, 116, 120, 181-186, 197, 203, 206, 209, 214). 

1995 

 • Łesiów M., Ukraina wczoraj i dziś, Lublin 1995 (o Skoworodzie patrz s. 40). 
 • Skoworoda Hryhorij, [w:] Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, red. D. Abrachamowicz, J. Skrunda, J. Herman, Warszawa 1995, s. 503. 

1996 

 • Betko I., „Сад божественних пісень” Григорія Сковороди і українська релігійно-філософська поезія ХІХ – початку ХХ ст., „Roczniki Humanistyczne KUL” T. 44, 1996, z. 7, s. 107-128. 
 • Horniatko A., Філософські думки Григорія Сковороди в повістях та романах Валерія Шевчука, Szczecin 1996, s. 123-130, Zeszyty Naukowe. Slavica Stetinensia – Uniwersytet Szczeciński, nr 6. 
 • Mokry W., Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w., Kraków 1996 (o Skoworodzie patrz s. 102-107). 
 • Pietsch R., O mistyce i metafizyce u Hryhorija Skoworody, „W Drodze” 1996, nr 1(269), s. 64-75. 
 • Radyszewśkyj R., Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, cz. 1, Kraków 1996 (o Skoworodzie patrz s. 51, 163). 
 • Розумний Я., Сковорода в поезії Драча, Калинця, Барки, Тичини, і Шевчука (до 200-річчя від смерті філософа 1794-1994), Lublin 1996/1997, s. 513-522, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, vol. 14/15. 

1997 

 • Mizińska J., Ukraiński Sokrates, „Edukacja Filozoficzna” Vol. 23, 1997, s. 347-350. 
 • Mokry W., Hryhorija Skoworody rozumienie Chrystusa jako idealnego – „prawdziwego człowieka”, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość, mentalność, kultura, red. A. Raźny, D. Piwowarska, Kraków 1997, s. 55-61. 
 • Mokry W., „Ruska Trójca”. Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX w., Kraków 1997 (o Skoworodzie patrz s. 238). 

1998 

 • Мокрий В., Ідея свободи в розумінні Григорія Сковороди і Тараса Шевченка, [w:] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kraków 27 VIII-2 IX 1998. Streszczenia referatów i komunikatów, t. 2: Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze, oprac. L. Suchanek, L. Macheta, Warszawa 1998, s. 158-159. 
 • Łużny R., Grzegorz Skoworoda (1722-1794) i jego biblijne fascynacje, [w:] Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowarska, Kraków 1998, s. 121-137. 
 • Mokry W., Idea wolności w rozumieniu Hryhorija Skoworody i Tarasa Szewczenki, Z polskich studiów slawistycznych, red. J. Kornhauser, L. Macheta, L. Suchanek, Warszawa 1998, s. 217-223, Z Polskich Studiów Slawistycznych. 

1999 

 • Бетко І., Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії XIX початку XX століття, Zielona Góra–Kijów 1999 (o Skoworodzie patrz s. 10-11). 
 • Томанек-Зінкевич Б., Краківська Україністика у минулому і сьогодні, [w:] Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150- річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.), ч. 2, Львів 1999, s. 659-663 (o Skoworodzie patrz s. 660). 
 • Stępień S., Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998, Przemyśl 1999 (o Skoworodzie patrz s. 177). 

2000 

 • Пилипович Д., Творчість Григорія Сковороди на фоні німецького містицизму Анґела Сілезія, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000, s.119-124, Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, t. 3. 
 • Gonczarow S., Skoworoda Grigorij Sawicz, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 3, red. A. de Lazari, Łódź 2000, s. 366-367. 
 • Wilczyński W., Leksykon kultury ukraińskiej, Zielona Góra 2000 (o Skoworodzie patrz s. 14, 15, 46, 49, 73, 92, 120, 124, 128, 139, 152, 166, 169, 190). 

2002 

Betko I., Концепция „духовного человека” Григория Сковороды в зеркале аналитической психологии Карла Густава Юнга, [w:] Idee і poetyki. Ze studiów nad literaturą rosyjską, red. B. Stempczyńska, Katowice 2002, s. 41-57, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2084. 

2003 

Betko I., Сковорода – містик і українська релігійно-філософська поезія, [w:] I. Бетко, Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку, Katowice 2003, s. 29-71.  

2004 

 • Betko I., „Сад божественных пѣсней” Григория Варсавы Сковороды и теория индиви-дуaции Карла Густава Юнга, [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodniosłowiańskich, red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 9-20, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2229. 
 • Бетко І., Спроба реконструкції символіко-архетипічної образної системи „Саду божественних пісень” Григорія Сковороди, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” T. 17-18, 2004, s. 346-356. 
 • Pilipowicz D., Hryhorij Skoworoda, [w:] Słownik pisarzy świata, red. J. Maślanka, Kraków 2004, s. 739. 
 • Tichołaz A., Platonizm w Rosji, przeł. H. Rarot, Kraków 2004, Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, 8 (o Skoworodzie patrz s. 17, 54, 59). 

2005 

 • Kuffel J., W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego, Kraków 2005 (o Skoworodzie patrz s. 123). 
 • Соболь В., Рецензія на кн: Валерій Шевчук. Муза роксоланська. Українська література ХVII-XVIII століть. У двох книгах. Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко, Київ 2004; Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко, Київ 2005, „Studia Wschodniosłowiańskie” T. 5, Białystok 2005, s. 330-335. 
 • Соболь B., До джерел – І. (Історія давньої української літератури IX-XVIII ст.). Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, Warszawa 2005 (o Skoworodzie patrz s. 216-254). 

2006 

Pilipowicz D., Znaczenie starożytnych filozofów greckich i rzymskich w dziele H. Skoworody, [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, Olsztyn 2006, s. 127-135, Studia Politologiczne – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, vol. 1. 

2008 

Pilipowicz D., Hryhorij Skoworoda, [w:] Słownik pisarzy świata, red. J. Maślanka, Kraków 2008, s. 746-747. 

2009 

 • Марченко О., Об одном забытом сюжете: Григорий Сковорода и Жозеф де Местр, „Conversatoria Litteraria” R. 2, 2009, s. 167-182. 
 • Sapeńko R., К вопросу о польских исследованиях творчества Григория Саввича Сковороды, [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, red. L. Kiejzik, J. Uglik, Warszawa 2009, s. 31-41. 

2010 

Pilipowicz D., Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda. Filozofia – teologia – mistyka, Kraków 2010 , Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, t. 15. 

2011

 • Łesiów M., Melnyk M., O Ukrainie prawie wszystko?, Olsztyn 2011 (o Skoworodzie patrz s. 188-189). 
 • Sapeńko R., Skoworoda – kozacki syn, pierwszy filozof Ukrainy, „Strony: Czasopismo społeczno-kulturalne” 2011, nr 3/4, s. 8-13.  

2012 

 • Печарський А., Антропологічні аспекти творчості Григорія Сковороди і Сао Шуеціна міжлітературна рецепція, „Spheres of Culture. Journal of philological, historical, social and media communication, political science and cultural studies” Vol. 3, 2012, s. 104-110. 
 • Пилипович Д., Пам'ять і безсмертя. Стемми і префації в українській духовній культурі перемиської єпархії XVII-XVIII ст, [w:] Барокові стемми & префації. Гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII століть, ред. В. Пилипович, Перемишль 2012 (o Skoworodzie patrz s. 34). 
 • Studentowa T., Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody, „Slavica Wratislaviensia” T. 155, 2012, s. 113-121. 

2013 

Соболь В., Григорій Сковорода і Лесь Курбас, „Spheres of Culture” Vol. 3, Lublin 2013, s. 111-120.  

2014 

 • Betko I., Człowiek w obliczu „Boga żywego”, czyli dwie koncepcje osobowości w utworach poetyckich Hryhorija Skoworody i Iwana Franko, [w:] Oblicza współczesności, red. nauk. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Olsztyn 2014, s. 393-403, Festiwal Filozofii, t. 6. 
 • Betko I., Ukraiński Sokrates. Pomiędzy filozofią, mistyką a ezoteryzmem: interpretacja duchowej spuścizny Hryhorija Skoworody (1722-1794) jako problem epistemologiczny, „Ruch Filozoficzny” T. 71, 2014, nr 1, s. 135-148. 
 • Misiejuk D., Edukacyjne aspekty bajki w filozofii Hryhorija Skoworody, [w:] Bajka w badaniach humanistów, red. J. Stycharski, M. Zaorska, Olsztyn 2014, s. 183-198, Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej, t. 5. 
 • Misiejuk D., Czy szczęście jest przed nami ukryte?, [w:] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, red. E. Kowalska, P. Prüfer, M. Kowalski, Kraków 2014, s. 173-194. 

2015 

 • Betko I., Mądrość na śpiewająco. Religijno-filozoficzna problematyka „Pieśni nabożnych” Hryhorija Skoworody, [w:] Filozofia i muzyka, red. nauk. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Olsztyn 2015, s. 179-190, Festiwal Filozofii, t. 7. 
 • Handzel M.T., Tomistyczna ocena możliwości poznania Boga zaprezentowanej w teorii Hryhorija Skovorody, „Theofos” 2015, nr 1, s. 172-188.  
 • Koschmal W., Украинский мислитель? Григорий Сковорода, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 2015, s. 171-181. 
 • Kozak S., „W kręgu baroku”, recenzja monografii В. Соболь, ,,Українське бароко. Тексти і контексти” (2015), „Studia Polsko-Ukraińskie” 2015, nr 2 (o Skoworodzie patrz s. 194). 
 • Obolevitch T., Antropologia i sofiologia w twórczości Grzegorza Skoworody i Hildegardy z Bingen. Analiza porównawcza, „Theofos” 2015, nr 1, s. 142-160. 
 • Tkaczenko R., Interpretacja postaci H. Skoworody w powieści I. Sriezniewskiego „Majorze, Majorze!”, Studia Ucrainica Varsoviensia 3, Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, 2015, s. 359-365. 
 • Бондаревська І., Грані спільного і філософія Григорія Сковороди, „Studia Polsko-Ukraińskie” T. 2, 2015, s. 27-35. 
 • Соболь В., Українське бароко. Тексти і контексти, Warszawa 2015 (o Skoworodzie patrz s. 14, 49, 57, 145, 183, 208, 209, 219, 220, 272, 276, 278, 280, 281, 289, 334). 

2016 

 • Betko I., Григорий Сковорода – старший современник Николая Карамзина (попытка конфронтативного психобиографического анализа), „Slavia Orientalis” R. 65, 2016, nr 4, s. 675-696.  
 • Betko I., Глава І. Душа мистика. Феномен Григория Варсавы Сковороды, [w:] И. Бетко, „Души изменчивой приметы”… Избранные тексты украинской и русской классики в зеркале мифо-архетипического анализа, Olsztyn 2016, s. 15-41.  
 • Misiejuk D., Kim jest człowiek i jaki jest cel jego egzystencji? Koncepcja człowieka w filozofii Hryhorija Skoworody, „Kultura i Wartości” T. 20, 2016, doi: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.20.149. 
 • Ks. Moskałyk J., Najważniejszy punkt odniesienia dla osoby i rzeczywistości stworzonej wg Hryhorija Skoworody (1722-1794), „Seminare. Poszukiwania naukowe” T. 37, 2016, nr 2, s. 11-22. 
 • Pilipowicz D., Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody, [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A. Z. Nowak, Kraków 2016, s. 211-223. 
 • Лесів М., Мова Григорія Сковороди, [w:] Українська літературна мова XVII-XVIII століть. Збрані праці, Перемишль 2016, s. 145-166 
 • Соболь В., Григорій Сковорода та його переклад із книг римського сенатора Марка Туллія Цицерона „Cato Maior de senectute”, „Slavica Wratislaviensia” T. 163, 2016, s. 325-335. 

2017 

 • Betko I., Chrześcijański ezoteryzm a spuścizna duchowa ukraińskiego myśliciela Hryhorija Skoworody (1722-1794), [w:] Szkice slawistyczne. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Walentemu Piłatowi, red. I. NDiaye, Olsztyn 2017, s. 225-231.  
 • Бондаревська І., Два концепти знання: (Теофан Прокопович і Григорій Сковорода), „Studia Polsko-Ukraińskie” T. 4, 2017, s. 101-115. 
 • Ern W., Hryhorij Sawwicz Skoworoda: życie i nauczanie (fragment), przeł. T. Herbich, „Kronos. Metafizyka. Kultura. Religia” 2017, nr 2, s. 18-34. 
 • Handzel M.T., Wprowadzenie do lektury tekstu: Hryhorij Skoworoda, „Obudziwszy się ujrzeli Jego chwałę…”, przeł. o. M. Handzel, „Theofos” 2017, nr 3, s. 229-240. 
 • Handzel M.T., Основи інтерпретації релігійної філософії Григорія Сковороди, „Theofos” 2017, nr 3, s. 109-118. 
 • Marczyński A., Hryhorij Skoworoda. Filozofia ukraińska (rozmowa z Myrosławem Popowyczem), [w:] Hortus (In) Conclusus Polska i Ukraina. Rozmowy o filozofii i literaturze, przeł. i red. A. Marczyński, Warszawa 2017, s. 73-79. 
 • Marczyński A., „Mądrość wewnętrzna” Paisjusza Wełyczkowskiego (rozmowa z Andrijem Okarą), [w:] Hortus (In) Conclusus Polska i Ukraina. Rozmowy o filozofii i literaturze, przeł. i red. A. Marczyński, Warszawa 2017, s. 79-83. 

2018 

 • Kamiński B. M. J., Skoworoda – wędrowny filozof i nauczyciel narodów. Oświecenie na Zachodzie i na Wschodzie, „Ziemia Kłodzka” nr 286-287/ lipiec-sierpień, 2018, s. 31-33. 
 • Zambrzycka M., Hryhorij Skoworoda i tradycja ukraińskiego baroku w opowiadaniu Wałerija Szewczuka „V čerevì apokalìptičnogo zvìra”, [w:] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura. 1, red. nauk. M. Łuczyk, Zielona Góra 2018, s. 123-135. 

2019 

 • Betko I., Мотиви містичної танатології в поетичній книзі Григорія Варсави Сковороди „Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія”, „Slavica Wratislaviensia” T. 168, 2019, s. 63-75. 
 • Dec I., „Teoria poznania samego siebie Hryhorija Sawycza Skoworody” – recenzja, „Świdnickie Studia Teologiczne” R. 16, 2019, nr 1, s. 171-172. 
 • Handzel M.T., Teoria poznania samego siebie Hryhorija Sawycza Skoworody. Studium historyczno-filozoficzne, Głogów–Kraków 2019. 
 • Tupikowski J., Recenzja: M.T. Handzel, „Teoria poznania samego siebie Hryhorija Sawycza Skoworody”, Głogów–Kraków 2019. 

2020 

 • Іваник С., Український вимір Львівсько-Варшавської філософської школи, методологія успіху. Неочевидна відповідь на очевидне питання, [w:]Український альманах, Варшава 2020, s. 104-123 (o Skoworodzie patrz s. 122-123). 
 • Pilipowicz D., Tożsamość filozofa. Przyczynek do tematu Skoworoda i Ukraina, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne: studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek, D. Pilipowicz, Kraków 2020, s. 75-92.  

2021 

Snopkov P., Hryhorij Skoworoda. Od samopoznania do samoaktualizacji, Olsztyn 2021. 

2022 

 • Нога Г., Листи Григорія Сковороди: особистісне в контексті універсального, „Studia Polsko-Ukraińskie” T. 9, 2022, s. 107-121. 
 • Korneluk P., Obraz Hryhorija Skoworody w popkulturze ukraińskiej: rekonesans badawczy, „Wrocławska ukrainistyka: lingua, litterare, sermo”, Wrocław 2022, s. 315-126. 
 • Pilipowicz D., Skoworodiana polskie. Recepcja myśli filozoficznej i twórczości literackiej Hryhorija Skoworody w Polsce, Kraków 2022. 
 • Szot W., Ukraińscy pisarze: kogo czytać, kogo znać: kogo warto czytać, kogo trzeba znać, „Gazeta Wyborcza” 2022, nr 64, 18 III, s. 14-15.